Llei Oficial de Protecció de Dades

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD), Lolita Taperia posa en coneixement dels usuaris la següent informació:

1. Les dades que els usuaris facilitin com a conseqüència de la utilització i sol·licitut dels diferents serveis que s'ofereixen a través del web a la qual s'accedeix, entre d'altres, mitjançant l'adreça principal IP Lolita Tapería, seran objecte de tractament automatitzat i incorporats a els corresponents fitxers el "responsable" és l'empresa Tia Dolores, S.L., amb domicili al C/Tamarit, 104, Local 2-5, 08015, Barcelona.

2. Quan per a la utilització o sol.licitud d'algun servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. En aquest sentit, serà obligació dels usuaris mantenir actualitzades les dades de manera que corresponguin a la realitat en cada moment.

3. En facilitar dades de caràcter personal mitjançant la sol·licitut dels serveis que s'ofereixen a través d'aquest lloc web o l'enviament per qualsevol altre mitjà, els usuaris accepten la incorporació de les dades facilitades als fitxers automatitzats de Lolita Tapería.

4. Els usuaris podran exercitar, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició de les seves dades recopilades i arxivades. L'exercici d'aquests drets podrà efectuar-se mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@lolitataperia.com o per comunicació escrita dirigida a Tia Dolores, SL, amb domicili al C/ Tamarit, 104, Local 2-5, 08015, Barcelona , indicant com a referència "dades personals".

5. Les dades registrades únicament seran utilitzades amb la finalitat de possibilitar el normal desenvolupament dels serveis i informacions demanats per l'usuari, fer estadístiques, remetre informació de caràcter cultural, científic, empresarial i altres finalitats derivades de les activitats i serveis propis de l'entitat responsable dels fitxers.

6. L'adreça de correu electrònic facilitada pels usuaris durant el procés de subscripció a algun servei ofert per la pàgina web Lolita Tapería, podrà ser utilitzada per a la comunicació dels butlletins informatius de Lolita Tapería, així com dels nous serveis i / o activitats de l'empresa. L'usuari, en qualsevol moment, podrà revocar el seu consentiment mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@lolitataperia.com.

7. Lolita Tapería es compromet a no recaptar informació innecessària sobre els seus usuaris, indicant en cada moment el caràcter obligatori o facultatiu de les respostes a les preguntes que els siguin plantejades, a tractar amb extrema diligència la informació personal que li puguin facilitar, ia complir en qualsevol fase del tractament amb l'obligació de guardar secret respecte de les dades facilitades pels usuaris. Així mateix, es compromet a adoptar en tot moment les mesures d'índole tècnica i organitzatives legalment requerides, per evitar la pèrdua, alteració, o accés no autoritzat, implementant amb aquesta finalitat tots els mitjans i sistemes tècnics al seu abast, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural.

8. Lolita Tapería es reserva el dret a modificar la política de tractament i seguretat de dades personals, sempre en els termes permesos per la legislació vigent i prèvia comunicació als interessats, bé mitjançant publicació en aquesta mateixa pàgina o en qualsevol altre lloc de la web, o per qualsevol altre mitjà de comunicació o difusió que es considerin oportú.

Loading